Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница

86. Принцип розвитку (як і теорія розвитку) був найбільш продуктивно розроблений:

а) І.Кантом;

б) І.Г.Фіхте;

в)Ф.Шеллінгом;

г) Г.Гегелем;

д) Л.Фейєрбахом.

87. В діяльності І.Канта виділяють такі етапи:

а) доантропологічний та антропологічний;

6) демократичний та післядемократичний;

в) етичний та післяетичний;

г) докритичний та критичний;

д) природничий та антропологічний.

88. Згідно із твердженням І.Канта, предмет та річ-у-собі співвідносяться таким чином:

а) вони є тотожними;

б) між ними немає нічого спільного;

в) предмет постає синтезом відчуттів, викликаних речами-в-собі, та форм розсудку;

г) предмет непізнаваний, а річ-в-собі сприймається відчуттями;

д) у сфері речей Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница-в-собі діє принцип причинності, а в предметній сфері панує свобода.

89. У філософії І.Канта:

а) розсудок оперує категоріями (апріорними формами інтелектуальної діяльності), а розум - ідеями;

б) розум оперує категоріями, а розсудок - ідеями.

90. "Діяти, діяти і ще раз діяти - ось в чому наше призначення!" - Ця теза була запроваджена:

а) І.Кантом;

6) І.г.Фіхте;

в)Ф.Шеллінгом;

г) Г.Гегелем;

д) Л.Фейербахом.

91. Назвіть ім'я представника німецької класичної філософії, який виводив усі окреслення світобудови із діяльності "Я":

а) Г.Гегель;

б) ф.Ніцше;

в) К.Маркс;

г) А.Шопенгауер;

д) І.Г.Фіхте.

92. Виберіть правильні варіанти відповіді Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница на питання.

Філософію Г.Гегеля можна характеризувати перш за все такими рисами:

а) системність:

б) панування логіки;

в) динамізм, панування ідеї розвитку;

г) всеохопність;

д) матеріалістична позиція.

93. Праця, в якій Г.Гегель виклав основні складові свого вчення на основі розгортання життєвого циклу Абсолютної ідеї, називається:

а) "Досвід про людське пізнання ";

б) "Метафізика ";

в) "Світ як воля та уявлення ";

г) "Феноменологія духу";

д) "Міркування про метод".

94. Оберіть варіанти правильної характеристики гегелівського розуміння" вихідної засади світу:

а) Абсолютна ідея;

б) субстанція - суб'єкт;

в) всеохоплююча сутність, що розвивається;

г) процес, що характеризується визріванням та вирішенням внутрішніх суперечностей;

д) матеріально-природний процес Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница, що породжує духовне.

95. За Г.Гегелем існує три рівні пізнавальної діяльності свідомості:

а) чуття, розсудок та розум;

б) відчуття, мислення та досвід;

в) чуття, рефлексія чуттів та рефлексія рефлексії;г) прості ідеї, складні ідеї та інтуїція;

д) формальна основа, реальна основа та абсолютна основа.

96. У своїй філософській концепції Г.Гегель намагався довести, що причинами руху та розвитку постають:

а) божественні енергії, що пронизують створений світ;

б) зовнішні взаємодії речей;

в) внутрішні суперечності абсолютної ідеї;

г) світові інформаційні процеси;

д) взаємодія мікро, макро та мегапроцесів.

97. Згідно з Г.Гегелем, кожна суперечність проходить такі етапи свого визрівання;

а) тотожність, відмінність, протилежність та Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница протиріччя;

б) єдність, конфлікт, синтез;

в) буття, сутність, поняття.

98. 3а Г.Гегелем, сутність протиріччя полягає в тому, що воно є єдністю протилежних визначень предмета, визначень, що охоплюють граничні прояви даного предмета і, таким чином, подають його цілісно, через внутрішній рух та напругу

а) Так б) Ні

99. Із запропонованих варіантів виберіть ті формулювання, що передають зміст вихідних принципів діалектичної логіки Г. Гегеля:

а) тотожність мислення і буття;

б) тотожність протилежностей;

в) єдність початку та принципу;

г) єдність Я та не-Я;

д) синтез матеріалу чуття та категорій розсудку.

100. Складовими філософської системи Г.Гегеля постають:

а) логіка, філософія природи, філософія духу, науковчення;

6) критика Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница чистого розуму, практичного розуму та здатності судження;

в) феноменологія духу, ;Логіка, філософія природи, філософія духу, етика та естетика;

г) етика, естетика, монадологія, феноменологія духу.

101. Який принцип постає вихідним для філософії Л.Фейєрбаха?

а) принцип монізму;

б) принцип гуманізму;

в) принцип активності;

г) принцип тотожності протилежностей;

д) антропологічний принцип.

102. Л.Фейєрбах закликав:

а) замінити релігію об'явлення релігією всезагальної людської любові;

б) знищити усяку релігію тому, що вона спотворено виражає людську сутність.

103. За Л .Фейєрбахом до сутнісних сил людини слід віднести:

а) силу почуття, силу розуміння та силу бажання;

б) силу науки, техніки та фантазію;

в) любов, спілкування та єдність Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница із природою.

104. Класична філософія вважала розум найвищою та найкращою здібністю

людського інтелекту, а некласична доводила, що за допомогою розуму

людина може гармонізувати свої стосунки із дійсністю

а) Так б) Ні

105. Некласична філософія на відміну від класичної:

а) вважала, що філософія постає найпершим та найефективнішим виявленням людського розуму;

б) доводила, що людиною керують нерозумні та позарозумні чинники;

в) обґрунтовувала думку про можливості людини пізнати саму сутність буття.

106. В міркуваннях А.Шопенгауера світ постає лише людським уявленням

внаслідок того, що:

а) інтуїція та уявлення постають найпершими здібностями людського інтелекту;

б) людина може вести розмови лише про сприйняте нею;

в) між людським чуттям та ідеями розуму не Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница існує причинного зв'язку;

г) філософське осмислення світу має високий рівень абстрактності.

107. Згідно з А.Шопенгауером, воля до буття як єдина засада світу:

а) постає тотожною розуму;

б) діє в єдності із розумом;

в) підпорядкована розуму;

г) е принципово позарозумною;

д) стимулює розум до пошуків перших засад буття.

108. Думка про те, що життя являє собою переплетення добра і зла, що не можна отримати щось одне з цього, не зруйнувавши життя, що життя є сліпим прагненням самоздійснення, належить:

а) К.Марксу;

б) С.Кіркегору;

в) А.Шопенгауеру;

г) О.Конту;

д) Л.Фейєрбаху.

109. Етика А.Шопенгауера носить переважно:

а) песимістичний характер Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница;

б) оптимістичний характер;

в) дотримується збалансованої оцінки явищ життя;

г) спирається на християнські заповіді;

д) спирається на вимоги розуму.

110. Датський філософ С.Кіркегор:

а) був послідовником А.Шопенгауера в дослідженні засад людського відношення

до світу;

6) був послідовником Г.Гегеля в пропаганді діалектичного мислення;

в) вважав людське внутрішнє переживання життя єдиним предметом філософії;

г) вважав, що людину слід вивчати з допомогою науки;

д) вважав всі явища дійсності лише різними проявами життя.

111.Згідно С.Кіркегору людина у своєму внутрішньому відношенні до процесів життя індивідуальності проходить такі стадії сходження:

а) докритичну, критичну та антропологічну;

б) релігійну, метафізичну та позитивну;

в) естетичну Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница, етичну та релігійну;

г) ствердження, заперечення та синтезу;

д) чуття, рефлексія та рефлексія рефлексії.

112. Поняття екзистенції було вперше запроваджене як характеристика особливостей людського буття:

а) І.Кантом;

б) А.Шопенгауером;

в) М.Хайдеггером;

г) О.Контом;

д) С.Кіркегором.

113. Поняття екзистенціального відчаю відігравало велику роль у філософії:

а) О.Конта; б) К.Маркса;

в) А.Шопенгауера;

г) С.Кіркегора;

д) Е.Маха.

114. Напрями створення "наукової філософії" у XIX ст. можна віднести до некласичної філософії через те, що:

а) вони підпорядковували розум та розумову діяльність певним позарозумним

чинникам;

6) вони відкидали такі складові класичної культури як релігія та мораль;

в) вони вимагали Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница надати науці першого значення в пояснені явищ дійсності;

г) виступали із різкою критикою засад класичної філософії.

115. Поняття позитивного у філософії О.Конта позначало:

а) спостережуване, зрозуміле та корисне;

б) економічно ефективне;

в) основу прийняття виправданих політичних рішень;

г) те ж саме, що й добро в етиці.

116. Теза "Наука сама собі філософія" була проголошена;

а) К.Марксом;

б) Ф.Енгельсом;

в) Ф.Ніцше;

г) К.Фогтом;

д) О. Контом.

117. Визначіть, який із напрямів "наукової філософії" у XIX ст. наполягав на тому, що філософія повинна вивчати мову та логіку науки:

а) марксизм;

б) природничий матеріалізм;

в) позитивізм.

118. Філософія марксизму характеризувалась як Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница:

а) різновид природничого матеріалізму;

б) діалектичний та історичний матеріалізм;

в) антропологічний матеріалізм;

г) науковий атеїзм.

119. Згідно засновникам марксизму філософія повинна:

а) стати наукою усіх наук;

б) бути теорією класової боротьби;

в) бути обґрунтуванням шляхів формування всебічно розвиненої особи;

г) бути наукою про загальні закони розвитку природи, суспільства та людського мислення.

120. Філософську концепцію Ф.Ніцше називають "філософією життя" внаслідок того, що вона:

а) проводила відмінність між життям та буттям людини;

б) спиралась на новітні дані еволюційної теорії;

в) розглядала всі процеси дійсності як різні виявлення життя;

г) вважала життя найбільш зрілою формою космічних процесів.

121. Яка із наведених нижче тез виражає філософську Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница позицію Ф.Ніцше?

а) світ є переплетенням різних воль, що прагнуть здійснитися;

б) світ є процесом еволюції форм буття в напрямі життя;

в) слід вітати все, що зміцнює життя, і відкидати все, що веде до його виродження;

г) людина повинна загальмувати сліпу дію волі до буття;

д) людина перебуває в абсолютному відношенні до абсолютного.

122. Виберіть варіанти правильної відповіді на питання.

До загальних особливостей філософії XX ст. можна віднести:

а) її надзвичайну тематичну та методологічну строкатість;

б) її відданість традиціям класичної філософії;

в) тісне переплетення в ній класичних та некласичних традицій;

г) її негативне ставлення до історично попередньої філософії Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница;

д) актуалізація нею попередніх форм та напрямів філософії.

123. Виберіть варіанти правильної відповіді на питання. До напрямів сцієнтистської філософії XX ст. належать:

а) неопозитивізм;

б) аналітична філософія;

в) антропологія;

г) неотомізм;

д) неокантіанство.

124.Філософія антропологічного спрямування:

а) перш за все та переважно намагалась вписати людину у світовий еволюційний процес;

6) вважала вивчення людини найпершим та найважливішим завданням філософії.

125. Найпершими осередками виникнення неопозитивізму в Європі XX ст. були:

а) Баденська та Марбурзька школи;

б) Сен-Вікторська та Шартрська школи;

в) Німеччина, Франція та Італія;

г) Віденський гурток, Англійська та Львівсько-Варшавська школи.

126. Термін "атомарні факти" був введений:

а) представниками квантової Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница механіки для позначення засад реальності;

б) представниками неопозитивізму для проведення верифікації;

в) О. Кантом для визначення найперших завдань соціології;

г) структуралізмом для окреслення найперших структур знання;

д) неокантіанством для визначення першого чинника пізнання.

127. Загальний підсумок діяльності логічного позитивізму можна визначити:

а) негативно, оскільки вони не знайшли єдиного критерію для відокремлення науки від не науки;

б) позитивно, оскільки вони змусили переглянути традиційні спрощені погляди на науку.

Визначившись з відповіддю на дане питання, спробуйте окреслити діяльність неопозитивізму всебічно, виділивши певні переваги та недоліки в його філософських пошуках.

128. Аналітична філософія вважала своїм найпершим завданням:

а) проведення аналізу вихідних понять певної теорії з Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница метою звести їх до атомарних суджень;

б) аналіз співвідношення фактів із мовою та термінологією науки;

в) здійснення процедури верифікації;

г) виявлення архетипів колективного несвідомого;

д) аналіз програм політичної та соціальної діяльності.

129."Конвенціональність" - це поняття для позначення:

а) політичних або демократичних угод;

б) погодження між собою вихідних принципів та понять певної теорії;

в) згоду наукового співтовариства визнати певні наукові здобутки достовірними.

130. Феноменологічна філософія Е.Гусерля виходила із припущення:

а) що через феномен виходить у з'явлення ноумен;

б) що феномен постає результатом дії речей-в-собі на органи чуттів людини;

в) що феномен е тим, чим він є, що за Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница ним не стоїть ніяка інша реальність;

г) що феномен - це те, що виходить за межі повсякденного, що є незвичним та оригінальним.

131.Філософія екзистенціалізму зосереджувалась перш за все на окресленні людського буття:

а) за допомогою науки та наукової термінології;

б) через його відношення до світу природного буття;

в) в його соціальних та психологічних якостях;

г) через його внутрішнє людське сприйняття та переживання.

132.Виберіть ті поняття, що були запроваджені М.Хайдеггером для окреслення людського способу буття:

а) отвір у бутті; горизонт предметності;

б) тут-буття; при-бутті-перебування;

в) Воно, Я, Над-Я;

г) аніма, анімус; 1

д) буття-до-смерті.

133.Тезу "Існування передує сутності Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница" було введено:

а) неотомістами для підкреслення того, що світ твориться Богом;

б) М.Хайдеггером для підкреслення найпершої важливості проблеми буття для філософії;

в) Ж.-П.Сартром для позначення того, що перед людиною в її існуванні завжди відкрита можливість життєвого вибору;

г) З.Фрейдом для позначення того, що несвідоме постає більш потужним, ніж: свідоме.

134. Виберіть варіанти правильного окреслення філософської позиції представників екзистенціалізму:

а) М.Хайдеггер оцінював перспективу неминучості смерті людини негативно, а Ж.-П.Сартр вбачав у смерті і позитивний момент;

б) М. Хайдеггер вважав, що найпершим визначенням людини є те, що їй відкрите буття як таке Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница, а Ж. -П. Сартр - що цим є свобода вибору;

в) М.Хайдеггер окреслив причини людської втечі від свободи, а Ж.-П.Сартр подав людське ставлення до дійсності як стурбоване;

г) М.Хайдеггер написав твір "Буття і ніщо", а Ж.-П.Сартр - "Буття і час".

135.Представники філософської антропології закликали:

а) вивчати людину всебічно, засобами різних наук;

б) вивчати людину в контексті світового еволюційного процесу;

в) розглядати людське буття через його внутрішнє переживання;

г) розглядати людину як результат соціально-культурного процесу.

136.У галузі філософського осмислення дійсності заслуга З.Фрейда полягає в тому, що він:

а) підпорядкував несвідоме свідомому;

б) вперше вжив Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница поняття несвідомого;

в) завдяки відкриттю та окресленню змісту та меж несвідомого суттєво ускладнив розуміння чинників людської поведінки;

г) ініціював розгортання так званої "сексуальної революції" у XX ст.;

д) завдяки відкриттю несвідомого зміг пояснити багато явищ культури.

137. Неофрейдизм в особах К.-Г.Юнга, Е.Фрома та А.Адлера:

а) сприйнявши найперші твердження З.Фрейда щодо природи та змісту несвідомого, розвинули їх далі;

б) прийнявши ідею несвідомого, дали останньому принципово інше тлумачення.

138. О.Шпенглеру - засновнику філософської культурології у ХХ ст. належить твір:

а)"Новий Органон";

6) "Буття і час";

в)"Занепад Європи";

г) "Міф про Сізіфа";

д) "Міркування про історію".

139.Виберіть варіанти правильної відповіді на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница питання. Складовими культурологічної теорії О. Шпенглера постають:

а) ідея морфології культури;

б) теза про те, що в основі культурних явищ лежать певні сталі структури людського інтелекту;

в) теза про те, що культури замкнені у відношенні одна до одної;

г) твердження про те, що культури створюються як результат сублімації несвідомого;

д) вчення про те, що культури зароджуються, досягають розквіту та вмирають.

140.Визначіть, які із наведених нижче термінів використовуються для позначення теорій, що надають розвитку техніки та технології вирішальну роль в поступі суспільства:

а) технофобія;

б) технізація;

в) технологічна революція;

г) технократія;

д) інформатизація.

141.Згідно К.Ясперсу, можливі такі оцінки Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница впливу техніки на розвиток суспільства:

а) позитивна та негативна;

б) оптимістична та песимістична;

в) технократична та екологічна;

г) оптимістична, песимістична та нейтральна;

д) оптимістична, песимістична та екологічна.

142.Вихідна позиція неотомізму може бути охарактеризована як:

а) сперечання розуму та віри;

б) симфонія розуму та віри;

в) взаємодоповнення релігії та науки;

г) несумісність релігії та науки;

д) підпорядкування релігії науці.

143.К Поясніть, чому в XX столітті - столітті науки, техніки, освоєння космосу, інформатики - релігія не лише не втратила свого суспільного авторитету, а й пережила в певнічаси своєрідний ренесанс. Використайте для такого пояснення наведені нижче можливі варіанти відповіді:

а) у XX ст. релігія Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница змогла пояснити багато таких явищ, які наука не пояснює;

6) XX ст. було суперечливим; воно принесло людству страшенні війни, численнії людські жертви;

в) в XX ст. досить чітко окреслились певні негативні сторони прогресу науки та \ техніки;

г) в XX ст. людство втратило чіткі орієнтири щодо майбутнього;

д) в XX ст. суттєво зросла активність релігійних проповідників.

144.Теософія як напрям релігійної філософії XX ст. характеризується тим, що:

а) вона вірить у можливість людського розуму осягнути сутність Бога;

б) вона вважає, що всі релігії світу стверджують ту ж саму істину, проте в } різних формах;

в) вона широко застосовує методи науки для Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница проникнення у таємниці релігійних текстів;

г) вона наполягає на тому, що отримує прямі божественні одкровення.

145.Світова філософія стосовно до національних філософій постає:

а)сукупністю усіх національних філософій;

б)сукупністю філософій тих країн, які є лідерами світового цивілізаційного процесу;

в)тими здобутками національних філософій, які набули визнання та розповсюдження у більшості країн світу;

г) взірцями та нормами філософської діяльності.

146.Українська філософія у своїх вихідних характеристиках постає явищем:

а) світової філософії;

б) європейської філософії;

в) переважно внутрікультурним;

г) регіональним;

д) загальнодержавним.

147.Як особливий напрям духовної діяльності українська філософія виникає:

а) на ґрунті поступового розвитку слов 'янської міфології;

6) на основі розвитку освіти та писемності в Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница Київській Русі;

в) внаслідок навчання русичів у європейських закладах освіти;

г) разом із запровадженням християнства візантійського типу;

д) на основі давніх священних слов'янських текстів.

148.За своїми найпершими особливостями рання українська філософська думка тяжіла:

а) до морального повчання та життєвої настанови;

б) до вибудовування абстрактно-теоретичних конструкцій;

в) до містико-афористичної символіки;

г) до космоцентризму та натурфілософії.

149. Виділіть серед нижченаведених назви тих давньоруських творів, які мали вагомий вплив на формування філософської думки Київської Русі:

а) "Джерела християнської віри ";

б) "Ареопагітики";

в) "Слово про закон та благодать";

г) "Про впорядкування людини ";

д) "Повість врем'яних літ".

150.Професійна Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница філософія вперше виникає в Україні:

а) в монастирях та монастирських школах;

б) в університетах;

в) у християнських братських школах;

г) в Києва-Могилянській академії;

д) завдяки діяльності Г. Сковороди.

151.Для ідейного спрямування українського гуманізму характерно:

а) реабілітація цінності земного життя та інтерес до суспільно-історичної

проблематики;

6) підвищений інтерес до природознавства та точних наук;

в) прагнення протиставити духовно заглиблене православ'я католицизму;

г) застосовувати дані точних наук до вивчення людини.

152. Назвіть ім'я українського філософа, гуманіста, що наголошував на необхідності поєднання влади та мудрості, сили і знання:

а) І.Вишенський;

б) К. Транквіліон-Ставровецький;

в) Г.Сковорода;

г) П.Беринда;

д) С.Оріховський Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница-Роксолан.

153.Хто із перерахованих нижче видатних українських мислителів енергійно доводив гідність слов'янської мови та її здатність бути носієм найвищих божественних істин:

а) І.Вишенський;

б) К. Транквіліон-Ставровецький;

в) Г.Сковорода;

г) П.Беринда;

д) С.Оріховський-Роксолан.

154.Першим вищим навчальним закладом на теренах України була:

а) Острозька академія;

6) Києво-Могилянська академія.

155.Філософські курси Києво-Могилянської академії це:

а) оригінальні філософські концепції, розроблені її професорами;

б) курси пізньої західно-європейської схоластики, запозичені українськими мислителями:

е) типові курси західно-європейських університетів із вкрапленням новітніх даних науки та в інтерпретації, що відповідала традиціям українського менталітету.

156.До складу філософських курсів Києво Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница-Могилянської академії входили такі дисципліни:

а) фізика, метафізика, логіка, геометрія, астрономія

6) фізика, математика, поетика, риторика;

в) метафізика, музика, астрономія;

г) метафізика, поетика, риторика та логіка.

157.Велич філософської постаті Г.Сковороди полягала в тому, що він:

а) відмовився від академічної кар 'єри та почав вести життя мандрівного філософа;

6) по-своєму поінтерпретував деякі ідеї християнської філософії, надавши їм цілком оригінального тлумачення;

в) з 'єднав філософію та своє життя за способом з 'єднання теорії та практики;

г) розвинув далі провідні філософські ідеї українського гуманізму.

158.Вихідними складовими філософської концепції Г.Сковороди постають вчення:

а) про три натури, світову антитетику та два світи;

б) про творення Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница світу та світову антитетику;

в) про дві натури, три світи та життєве щастя людини;

г) про споріднену працю як спосіб спасіння душі.

159.Із наведених нижче життєвих гасел виділіть ті, які сповідував Г.Сковорода:

а) "Проживи непомітно!"

б) "Пізнай самого себе!"

в) "Добре прожив той, хто добре ховався ";

г) "Життя ловило мене, але не спіймало ";

д) "Подяка блаженній природі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним ".

160.На початку XIX ст. українська філософія зазнала відчутного впливу німецької класичної філософії. В чому це проявилось? Використайте для відповіді на це питаннянаведені нижче варіанти.

а) в Україні почали викладати Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница філософію представники німецької класичної філософії;

б) українські філософи навчалися у представників німецької класичної філософії;

в) в Україні активно друкувались переклади творів німецької класики;

г) зростання інтересу до власної історії та культури стимулювалось ідеями німецької класики.

161.Хто із названих нижче філософів викладав філософію І.Канта в Україні:

а) Г.Гегель;

б) І.Г.Фіхте;

в) Л.Фейєрбах;

г) Й.Шад;

д) О.Г.Баумгартен.

162.Хто із названих нижче українських літераторів створив досить оригінальну концепцію "непомітного зла"?

а) М.Гоголь;

6) Т.Шевченко;

в) П. Куліш;

г) Л. Українка.

163.Виберіть варіанти правильної відповіді на питання. До найперших філософсько-світоглядних ідей Т.Г.Шевченка можна Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница зарахувати:

а) ідею органічної спорідненості людини та природи;

б) ідею віри в кінцеву перемогу вищої божественної справедливості;

в) ідею матеріальної єдності світу;

г) ідею народу як найпершого суверенного суб'єкта історії;

д) ідею відокремлення автентичної народної культури від впливів інших культур.

164.Хто із названих нижче літераторів України мав звання доктора філософії?

а) М.Гоголь;

б) Т.Шевченко;

в) П. Куліш;

г) Л. Українка;

д) І. Франка.

165.Хто із названих нижче літераторів України був автором концепції "хутірської України", що закликала українців зберігати традиційні патріархальні форми суспільногожиття?

а) М.Гоголь;

б) Т.Шевченко;

в) П. Куліш;

г) Л. Українка Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница;

д) І.Франка.

166.Франко вважав найпотужнішим чинником суспільного поступу:

а) розвиток засобів комунікації;

б) розвиток освіти, науки та техніки;

в) розвиток державного управління суспільством;

г) розвиток демократії;

д) культивування високодуховної еліти.

167."Закон Божий. (Книга буття українського народу)" - цей твір виконував роль програмного документа для громадсько-політичного об'єднання:

а) так званого "Громадівського руху ";

6) української Просвіти;

в) наукового товариства їм. Т.Г.Шевченка;

г) Кирило-Мефодієвського братства.

168.Представники Кирило-Мефодієвського братства закликали:

а) українців та поляків до боротьби проти Московщини;

б) всіх слов'ян до об'єднання у вільній федерації вільних країн;

в) українців до повстання проти російського та польського поневолення Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница.

169.Назвіть ім'я професора Київського університету, який одним із перших

Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentaenqfif.html
documentaenqmsn.html
documentaenqucv.html
documentaenrbnd.html
documentaenrixl.html
Документ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 2 страница